Structuur

 

Onze organisatie

De 16 leden van het NKN zijn vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg, dat op dit moment wordt voorgezeten door de burgemeester van Delft.

Het bestuurlijk overleg wordt voorbereid door het ambtelijk overleg. In het ambtelijk overleg worden NKN-brede onderwerpen besproken en vindt kennisuitwisseling plaats.

Ook speelt het NKN een centrale rol in het landelijk overleg van studentambtenaren. Steeds meer gemeenten en andere overheden stellen studentambtenaren aan om op die manier een verbinding te leggen tussen hun organisaties en (de belangen van) studenten.

Een aantal specifieke thema’s zijn binnen het NKN ondergebracht in allianties. Op ambtelijk niveau wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel, gecoördineerd door een ambtelijk trekker. Iedere alliantie kent een bestuurlijk trekker, een wethouder van een kennisstad die binnen de gemeente voor het onderwerp bestuurlijk verantwoordelijk is en die de verbinding vormt met de inhoudelijke collega’s en het bestuurlijk overleg van het NKN. Op dit moment zijn er allianties actief op het gebied van kennisintensieve ecosystemen, studentenhuisvesting, studentenwelzijn en maatschappelijke impact. 

Studentenwelzijn

Het mentaal welzijn van studenten staat door diverse oorzaken onder druk. Dit is een zorgpunt van de partijen verenigd in het NKN. In de corona-periode heeft het NKN in nauwe samenwerking met ministeries van OCW en VWS dit onderwerp geagendeerd en het delen van voorbeeld initiatieven gefaciliteerd. Nu wordt opnieuw verkend hoe er binnen het NKN kan worden samengewerkt om oorzaken van verminderd mentaal studentenwelzijn aan te pakken.

Lees verder

Maatschappelijke impact

Kennis en innovatie leveren een bijdrage aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. De Alliantie staat voor het vergroten en zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van kennis in de samenwerking tussen steden en kennisinstellingen. Vanuit de Alliantie maatschappelijke impact is het NKN nauw betrokken bij de City Deal Kennis Maken. Deze City Deal beoogt versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken.

Lees verder

Studentenhuisvesting

In Nederland is een tekort aan woningen. Binnen dit tekort is studentenhuisvesting een specifiek probleem. Om dit aan te pakken is het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) opgesteld dat ook door het Netwerk Kennissteden Nederland is ondertekend. In de alliantie studentenhuisvesting delen partijen ervaringen. Daarbij speelt de alliantie een rol bij de monitoring van de acties uit het LAS en is gesprekspartner van het rijk op dit thema.

Lees verder

Kennisintensieve Ecosystemen

Binnen de kennissteden vormen kennisinstellingen samen met bedrijven die in en rondom deze kennissteden ontstaan en opbloeien (startups en scaleups) een kennisintensief ecosysteem. Het verder ontwikkelen en versterken van deze onderzoeks- en innovatiekracht is de belangrijkste doelstelling van de alliantie kennisintensieve ecosystemen. De leden van de alliantie leren van elkaar en de alliantie zoekt de verbinding met andere partners zowel bij het Rijk als in de regio om tot verdere versterking van de kennisinfrastructuur te komen.

Lees verder